1 Comment
Nov 16Liked by Van Anh Nguyen

Chăm chỉ + kế hoạch rõ ràng = mục tiêu sẽ đạt được 😊

Expand full comment